Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin ( zwany dalej „Regulaminem” ) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ( zwanego dalej „Galerią” ) znajdującego się na stronie internetowej www.skladart13.pl przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa ( zwanego dalej „Klientem” ).

 

Przedmiotem działalności Galerii jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

 

Galeria prowadzona jest przez firmę:

EMCOM Waldemar Pokrzywa

os. Jagiellońskie 80/8 61-217 Poznań

NIP 782-102-71-27 REGON 630270170

e-mail: skladart13@wp.pl  tel: 601636168

 

Galeria  przeznaczona jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych.

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Galerii.

§ 2 Oferowany towar i cena

Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez Galerię za pośrednictwem strony www.skladart13.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacja produktów oferowanych przez Galerię.

Właściwości towarów podane są w opisie danego produktu na stronie Galerii. Wyroby jubilerskie mają specyficzne własności w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz, że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Galerii mają charakter informacyjny. Na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt z Galerią.

Wszystkie ceny w Galerii podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki

§ 3 Zamówienia

W celu dokonania zakupu określonego towaru w Galerii Klient wysyła formularz zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.skladart13.pl Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Galerię.

Przyjęcie zamówienia przez Galerię następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Galeria rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Galeria zrealizuje zamówienie w terminie 2 dni, liczonych w dniach roboczych..

Termin realizacji zamówienia  należy powiększyć o czas dostawy, liczony od momentu wysłania zamówionego towaru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.

§ 4 Płatność

Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Galerii

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

§ 5 Wysyłka towaru

Towar zamówiony w Galerii dostarczany jest za  pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Klient ma prawo otworzyć przesyłkę w obecności dostawcy  i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem Klient proszony jest o niedokonywanie odbioru przesyłki i jak najszybsze skontaktowanie się z Galerią.

 

§ 6 Zwrot i anulowanie transakcji

Zgodnie ustawą o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Galerii oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania tego terminu należy wysłać na adres pocztowy lub elektroniczny Galerii  oświadczenia przed jego upływem.

Klient zwraca towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) do Galerii. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Ryzyko związane z odesłaniem zamówienia ponosi klient (zalecamy przesyłki rejestrowane)
Nie będą przyjmowane przesyłki wysłane z opcją "za pobraniem"

W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Galeria sprawdzi stan przekazanego produktu.

W terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia, pod warunkiem otrzymania zwracanego towaru

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Galeria nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Są to produkty wykonane na indywidualne życzenie lub spersonalizowane.

Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Galerii. Ryzyko związane z odesłaniem zamówienia ponosi Klient (zalecane przesyłki rejestrowane)
Galeria nie będzie przyjmowała przesyłek wysłanych z opcją "za pobraniem"

 

§7 Reklamacje

Galeria realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi w nim wady, powinien natychmiast skontaktować się z Galerią.

Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez  przesłanie reklamacji na piśmie na adres pocztowy Galerii lub drogą elektroniczną.

Oświadczenie powinno zawierać: dane kupującego, nr zamówienia i nazwę przedmiotu oraz szczegółowy opis wady.


Galeria ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, termin do ustosunkowania się Galerii ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Galerię takiej opinii.


Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Galeria.


Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§8 Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji..

§9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Galerii (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Galerii. Wszystkie wzory handlowe , zdjęcia i opisy są własnością Galerii.

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).
Galeria zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.